Nieuws

Terug naar Nieuws

Gewijzigd bestemmingsplan Scheveningen Haven

De VVD onderstreepte dat de visserij alle ruimte moet krijgen passend binnen afspraken, en ook andere gebruikers van het water in, voor en rond de haven geen last mogen hebben van de komende ontwikkelingen. De VVD heeft moeite met het op dit moment definitief vastleggen van de oeververbinding en zal de motie die de PvdA hierover in gaat dienen dan ook steunen. De VVD onderstreept het belang van een onderzoek naar de windbelasting via een schaalmodel in de windtunnel en diende een motie in om nadere eisen te stellen met het oog op de beperking van windhinder. Deze motie werd mede ondertekend door het CDA, D66 en de PPS en is aangenomen. Wat betreft de plannen voor een vijf sterren hotel diende de fractie een motie en een amendement in om nadere eisen te stellen met het oog op beperking van overlast als gevolg van windhinder en lichthinder met het oog op nautische veiligheid en kustveiligheid. Deze motie en het amendement zijn mede ondertekend door CDA, D66 en PPS en zijn beide aangenomen. Ook vroeg de fractie aandacht voor verkeer en parkeren.

De HSP benadrukte dat Scheveningen een drieluik is van haven, dorp en bad dat met dit bestemmingsplan verstoort te worden. De fractie gaf aan dat bewoners hebben gepleit voor geen hoogbouw aan de kust, geen sprong over de haven en geen toename van de verkeersdrukte. Met dit bestemmingsplan dreigt dit genegeerd te worden, aldus de HSP. De fractie diende een amendement in om de hoogte van de nieuwe kuiperij conform het vigerende bestemmingsplan te maximaliseren tot 16 meter. Dit amendement is mede ondertekend door de VVD, PPS en het CDA en is aangenomen. Ook diende de fractie amendementen in om de bestemmingsplanwijziging van het nautisch centrum ongedaan te maken, de brug over de Pijp te schrappen, en nadere eisen voor geur en geluid vanaf schepen te schrappen. Deze amendement zijn verworpen. Tot slot diende de fractie een motie in om te onderzoeken of het zeilverbod uit de Verordening Scheveningen Haven kan worden gehaald. Deze motie is verworpen.

De SP benadrukte dat het bestemmingsplan niet over politiek, maar over het juridisch vastleggen van bezit van bewoners en ondernemers gaat. De bewoners en ondernemers worden volgens de fractie met dit plan niet goed bediend. De fractie diende een amendement in om de aanleg van een tijdelijk theater uit het plan te halen, aangezien dit niet nodig is wanneer wordt gekozen voor de renovatievariant. Dit amendement is verworpen. Ook stelde de fractie voor de kabelbaan uit het bestemmingsplan te halen en diende hiertoe een amendement in. Dit amendement werd mede ondertekend door GroenLinks, PPS, HSP en PPV en werd verworpen.

GroenLinks ziet graag  bescherming van de natuurwaarde. De fractie vindt de plannen voor ontwikkelingen in Scheveningen Haven funest voor natuur. De fractie diende samen met de PvdD een amendement in om de twee gebouwen van 13 en 14 meter hoog in het tot natuurgebied te bestemmen Zenderpark uit het bestemmingsplan te halen. Dit amendement is na de beantwoording van vragen door het college ingetrokken. In plaats daarvan werden de moties ingediend hoe de natuurwaarde in het tot natuurgebied te bestemmen Zenderpark gewaarborgd kan worden en om binnen een half jaar met een uitgewerkt voorstel te komen voor de invulling van de natuureducatieve functie van de gebouwen in het Zenderpark. Deze moties zijn verworpen. Ook diende de fractie samen met de PvdD een motie in om tot een verdere uitwerking te komen van een verkeersplan waarvan een tramverbinding integraal onderdeel uitmaakt. Tot slot diende GroenLinks moties voor een locatieonderzoek voor het bouwen van windmolens in Den Haag. Deze moties zijn verworpen.

De PPS is het niet eens met het bestemmingsplan zoals het voorligt. De fractie is tegen hoogbouw in de haven en steunt daarom het amendement van de HSP over de nieuwe Kuiperij van harte.  De fractie diende een amendementen in voor het bouwinitiatief Dr. Lelykade 150 t/m 154 met een aanpassing naar een bouwhoogte van 16 meter. Dit amendement is verworpen. Ook diende de fractie een amendement in voor het tijdelijke onderkomen van het RO en het NDT in het Zuiderstrandtheater. De afgegeven omgevingsvergunning is voor vijf en de fractie wil dat de tijdelijkheid van de voorlopige bestemming Cultuur en Ontspanning in 2018 afloopt en gewaarborgd is. En de PPS diende een amendement in om artikel 20 welke tot doel heeft een vijf sterren hotel als bestemming mogelijk te maken op het Noordelijk havenhoofd uit het bestemmingsplan te schrappen. Deze amendementen zijn verworpen. Tot slot diende de fractie een motie in om wethouder Norder zijn portefeuille voor stadsdeelhouder Scheveningen per direct neer te laten leggen. Deze motie is verworpen.

De PvdA gaf aan dat dit bestemmingsplan behoort tot de complexere plannen met veel regels en voorschriften. Dit komt doordat het plan eigenlijk een industrieterrein betreft met daar om heen een mix van woningen, horeca en andere bedrijvigheid. De fractie diende een amendement in om de maximale hoogte langs de Vissershavenweg in het bestemmingsplan aan te passen naar 25 meter, zodat de hoogte goed aansluit bij de hoogte van de bestaande bebouwing.  Dit amendement is aangenomen. Verder gaf de fractie aan het een goede zaak te vinden dat er iets van een oeververbinding komt. Dit moet echter wel op een goede manier worden ingepast en voor een realistisch bedrag.
Daarom diende de fractie namens alle coalitiepartijen een motie in waarin het college opgedragen werd de keuze voor de technische inpassing van een eventuele oeververbinding aan de raad voor te leggen voordat er een beslissing genomen wordt. Deze motie werd aangenomen.

D66 vindt dat er iets moet gebeuren in de haven, maar is het niet altijd eens met de uitwerking. De fractie heeft destijds dan ook tegen het masterplan gestemd, onder andere vanwege de drie hoge torens en de brug over de havenmond. In een coalitie is het echter een kwestie van geven en nemen, gaf de fractie aan. D66 heeft nu ingestemd met de plannen omdat er rekening is gehouden met hun bezwaren. Zo zijn de twee torens van 90 meter en de toren van 70 meter nu teruggebracht tot een toren van 90 meter en twee van 40 meter. D66 uitte haar zorgen over de windhinder rond de havenmond. De effecten en beschermende maatregelen zijn onvoldoende duidelijk. Voor een definitief besluit is meer onderzoek nodig. Daarom steunde D66 het amendement en de motie die hierover zijn ingediend. Wat de oeververbinding betreft wacht de fractie het resultaat van de aanbesteding af. D66 gaf aan dat de wethouder in de commissie heeft gemeld dat er wordt gewerkt aan een nieuwe havenverordening. D66 verwacht dat daarin ook wordt ingegaan op de voorzieningen en exploitatie van de jachthaven voor de zeezeilvaart.

Groep de Mos gaf aan dat met dit bestemmingsplan de Scheveningse haven de genadeslag wordt toegediend. Havengebonden activiteiten worden de stad uitgejaagd aldus de fractie. De fractie diende een motie in voor een referendum waarbij bewoners van Scheveningen zich kunnen uitspreken over de voorgenomen huizenbouw, de 90 meter hoteltoren en de kabelbaan. De fractie diende ook een motie in om de derde havenkade puur industrieel te bestemmen en een motie om ervoor te zorgen dat verplichte walstroom niet wordt ingevoerd. Als laatste diende de fractie moties in om de mogelijkheden te onderzoeken om de havengelden voor visserij- en beroepsvaart te halveren en de besluitvorming over het bestemmingsplan over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heen te tillen. Deze moties zijn verworpen.

De PvdD ziet niets in de sprong over de haven, de hoogbouw, de verkeersafwikkeling en de enorme mensenstroom die met dit plan mogelijk wordt gemaakt. De fractie gaf aan dat het bestemmingplan uit gaat van uitbreiding van het viscluster in de eerste haven. Een vrijbrief aan de sector met groei als doel, terwijl het niet goed gaat in de visserij. De fractie pleitte niet in te zetten op groei, maar op groei van het aandeel duurzame vissers en diende hiervoor een motie in. Deze is verworpen. Verder diende de fractie een motie om in overleg te gaan met de experts van de Vogelbescherming om te komen tot verantwoorde aanpassingen om de huismussen rond het Norfolkterrein te behouden en dit op te nemen in het bouwplan. Deze motie is verworpen.

De PVV bedankt de wethouder voor een aantal toezeggingen die wensen van bewoners mogelijk maken. Verder verzoekt de fractie verzoekt het college om bij overlast door de werkzaamheden voor de toekomstige bewoners van het Norfolkterrein op te draaien voor de kosten van te nemen geluiddempende maatregelen, zodat alle haven-gebonden werkzaamheden nu en in de toekomst ongehinderd voortgang kunnen hebben. De fractie diende hiervoor een motie in die werd verworpen.

Het CDA gaf aan dat het bestemmingsplan niet het door de fractie gedroomde bestemmingsplan is, maar wel een betere dan vijf jaar terug. De relatie met de visserijsector is beter, er zijn afspraken gemaakt met de havengebonden partijen, de derde haven blijft open voor boten en schepen, de hoogbouw is fors teruggebracht, het aantal woningen en de horeca/museale in het havengebied zijn beperkt. Daarnaast kunnen de havengebonden activiteiten de komende zes jaar de kans pakken om zich verder te ontwikkelen. Een hotel van 90 meter, een kabelbaan en te hoge gebouwen zijn wat betreft het CDA niet wenselijk. Daarom heeft het CDA de motie en amendementen over deze onderwerpen dan ook gesteund.

Het college schetste het proces hoe het voorstel bestemmingsplan Scheveningen Haven tot stand gekomen is en beantwoordde de vragen die door de fracties gesteld zijn.

Het bestemmingsplan Scheveningen Haven is aangenomen.Bron: website gemeente Den Haag