Columns

Terug naar Columns

Katern Mei 2019

Beste oude en ook nieuwe buurtgenoten,

Met name de nieuwe buurtgenoten wordt gevraagd om 11 juni s’avonds in hun agenda vrij te houden, want dan gaat u uitgenodigd worden om met de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en haar doen en laten kennis te maken. Voor ons allen geldt het volgende:

We leven in een vrije maar veeleisende ingewikkelde wereld. We worden uitgedaagd om voortdurend alert te zijn op wat gebeurt in onze woonomgeving, en om steeds meer als bewoners zélf in actie te komen. Voor ieder die druk bezet is met werk en gezin, is het een krachttoer om gezamenlijke doelen te zien en er met samenwerkingspartners aan te werken.
Toch is de bijdrage van u allen belangrijk! De overheid daagt u steeds meer uit om zélf met ideeën en oplossingen te komen en heeft daarvoor vaak ook budget beschikbaar, denk aan budget voor geveltuintjes en voor straatspeeldagen. Zo werken we er samen aan om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze wijk te behouden.

De leefbaarheid verdedigen we o.a. door actie te voeren voor een beter parkeerbeleid in onze overbelaste wijk. U heeft in november jl. van de gemeente een enquête in de brievenbus gehad. Deze enquête zou onderzoeken wat het draagvlak is voor betaald parkeren in de wijk. Het inmiddels geïntroduceerd betaald parkeren werd in de enquête geëvalueerd. Tegelijkertijd zou de leefbaarheid zijn getoetst.

We hebben nadien samen met bewoners van Koppelstokstraat en Mennickstraat tevergeefs gezocht naar de mogelijkheid van een gesprek met de gemeente om ervaringen met betaald parkeren te bespreken.

Op 7 mei jl. zijn resultaten van de enquête gepubliceerd, en heeft u uw wethouder horen spreken over de uitslag. De wethouder concludeert nu dat de effecten van het betaald parkeren zouden voldoen aan ‘één van de belangrijkste doelstellingen van de Verkeersvisie Scheveningen 2025: de overlast van zoek- en “wijkvreemd” verkeer in de wijk te verminderen.’ Verder zouden de tellingen uitwijzen dat de parkeerdruk zou zijn gedaald tot ‘ver onder’ de negentig procent. In het Geuzen- en Havenkwartier blijft betaald parkeren dus gehandhaafd.
Het bovenstaande heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van de enquête die door zo’n 2600 mensen is ingevuld, dat is slechts 24 procent van de 10.915 verspreide formulieren. De gemeente had vooraf een respons van minimaal 35 procent als eis gesteld om de uitkomsten als bindend te beschouwen. Men oordeelt dat het onderzoek daarmee invalide is. Dat de wethouder in gesprek wil gaan met belanghebbenden over optimalisering van de regeling en wegnemen van neveneffecten d.m.v. werkingstijden, bebording en parkeerautomaten is dan ook billijk, vooral in het licht van de aangekondigde plaatsing van ondergrondse restafval containers in de Geuzenwijk die de ervaren parkeerdruk nog eens opvoeren.

De belanghebbenden, waarmee de wethouder in gesprek wil, zijn wij allen! Hoe gaan we dat organiseren?

Uw bewonersorganisatie helpt u aan houvast en hulp om het gesprek met de wethouder voor te bereiden.

Daarnaast staat ons ook veel te wachten in juni, waar we ons op dienen voor te bereiden. 11 juni ontvangst nieuwe bewoners in het Havenkwartier. 14, 15 en 16 juni Vlaggetjesdag activiteiten. En 20 t/m 23 juni Sail op Scheveningen.

Komt u naar de vergadering a.s. 28 mei om 20.00 in de Mallemok aan de Westduinweg 38D
U bent wellekom.