Evenementen

Terug naar Agenda

Uitnodiging BOH Jaarvergadering en Receptie Dinsdag 26 November

Uitnodiging jaarvergadering en receptie BOH op dinsdag 26 november 2019 om 19.30 in Thabor, Van Boetzelaerlaan 286.

Aan alle bewoners van Havenkwartier, Geuzenwijk, Vissenbuurt en De Zuid (voormalig Norfolk terrein).

Geachte wijkgenoot,

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat een groep mensen in het Havenkwartier een bewonersorganisatie heeft opgericht met als doelstelling het bevorderen van een goed woon-, leef-, en werkklimaat; het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van onze bewoners; het verhogen van het voorzieningenpijl; het bevorderen van goede contacten tussen de wijkbewoners onderling en met alle mogelijke (gemeentelijke) instanties.

Dit jubileum willen we met u vieren op twee manieren:

We willen met u in gesprek om enerzijds van u te horen of de manier waarop we met u gecommuniceerd hebben ook voor de toekomst de juiste is, of dat we op een andere wijze beter met u in contact kunnen zijn. Daarbij willen we van u horen of u de komende jaren ontwikkelingen met betrekking tot ons woon-, leef-, en werkklimaat voorziet waar we met elkaar extra aandacht aan moeten geven.

Anderzijds willen we ons 40-jarig bestaan met u vieren in een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en drankje.

U bent daartoe uitgenodigd voor onze jaarvergadering op 26 november in  wijkgebouw Thabor, waarbij we het volgende programma voor ogen hebben:

19.30 uur    Inloop Thabor, Van Boetzelaerlaan 286.

20.00 uur    Opening voorzitter BOH met historische terugblik op 40 jaar.

20.15 uur    Vaststelling Financieel Verslag BOH (na advies Kascommissie).

20.25 uur    Gespreksronde m.b.t. toekomstige ontwikkelingen binnen onze wijk en de wijze waarop we daarover kunnen communiceren

20.55 uur    Samenvatting en Afsluiting

21.00 uur    Toost op de afgelopen 40 jaar en de toekomst, waarna ontmoeting met betrokkenen en afgevaardigden uit politiek en bedrijfsleven

22.00 uur    Sluiting

Namens de BOH,

Paulien Bakker (secretaris)