Nieuws

Terug naar Nieuws

Verslag Jaarvergadering 2015

Jaarvergadering

Afgelopen dinsdag vond in wijk- en buurtcentrum Thabor, aan de Van Boetzelaerlaan, de Jaarvergadering van de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) plaats. Het werd een interessante avond, met uitleg, discussie en hopelijk ook resultaat.

De avond werd geopend door BOH-voorzitter Teun van Dijk met een aantal administratieve mededelingen. Zo hadden zich geen nieuwe kandidaten voor de openstaande bestuurfuncties gemeld. Later op de avond werden daarom bij acclamatie Teun van Dijk als voorzitter, Marian van den Broek-Laro als penningmeester en Ton Hulleman als secretaris herkozen.

Hierna nam Teun van Dijk het woord als spreker over het nieuwe sociaaleconomische project Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS). Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regional Ontwikkeling, wat zich eerder richtte op werkgelegenheid en leefbaarheid in landbouwgebieden. Nu is er voor het eerst gekozen voor twee vissersdorpen, te weten Göteborg in Zweden en ons eigen Scheveningen. Vanuit de Gemeente Den Haag wordt het initiatief gesteund door hun programma “Kansen voor West”.
“Op basis van een aantal criteria mag iedereen een projectidee indienen. Na een technische selectie door de stichting, onder andere op haalbaarheid, komt het idee terug bij de Scheveningse bevolking. Twee keer per jaar mogen zij kiezen welke ideeën uitgevoerd gaan worden”, legt Van Dijk uit.
Het project start per 1 januari 2016 en loopt drie jaar. “Voor die drie jaar is zo’n 1,2 miljoen euro beschikbaar. Hiervan komt 400.000 euro uit Brussel, 400.000 van Den Haag en 400.000 euro zullen wij als stichting zelf moeten realiseren.”

Vervolgens kwamen enkele heren van Queeste Architecten aan het woord. Zij zijn reacties aan het inventariseren op hun concept om een ondergrondse parkeergarage te realiseren in het Geuzenkwartier.
De oudere wijken in Scheveningen en Den Haag zijn niet gemaakt voor het huidige verkeer. In het Geuzenkwartier zijn bijvoorbeeld structureel ruim honderd parkeerplekken te weinig. “Het probleem kan niet overal opgelost worden, maar wij denken dat dit in het Geuzenkwartier wel kan.” Queeste Architecten ziet een oplossing door een parkeergarage te bouwen onder bijvoorbeeld het Van Sint Aldegondeplein. “Dit is een centrale plek in de wijk, waarbij de aanvoer en afvoer van verkeer ook goed te regelen is. Het uitgangspunt is dat er in de garage zo’n 200 plekken komen. Hierbij kan er gespeeld worden met hoeveel plekken er in de wijk ‘verdwijnen’ naar de parkeergarage waardoor je op die locaties ruimte krijgt voor groen, ondergrondsevuilcontainers of fietsenberging.”
Als voordelen noemt Queeste Architecten het hebben van een eigen vaste parkeerplek, groenere straten, minder autobewegingen van zoekverkeer, verhoging van de WOZ-waarde van een koophuis en eventueel de mogelijkheid tot extra bergruimte in de garage.
Pas wanneer duidelijk is of dit een optie is die leeft onder de bewoners van het Geuzenkwartier zullen er verdere stappen ondernomen worden. Het is wel de bedoeling dat de vraag vanuit de burger komt bijvoorbeeld door middel van een burgerinitiatief. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden in combinatie met het nieuw te realiseren tramtracé wat door of langs het Havenkwartier gaat komen. We kunnen dan bijvoorbeeld ook denken aan een ondergrondse garage onder de Willem de Zwijgerlaan of de Van Boetzelaerlaan.

Over het Tramtracé sprak Gerrit Jol. Hij zit namens de BOH in de Adviesgroep Tracéstudie Norfolkterrein. Deze adviesgroep is in juni 2015 gestart en heeft nu vier bijeenkomsten gehad, waar nu zo’n tien tracévarianten worden besproken. “Het zal een uiterst moeilijk proces worden om tot een tracé te komen die door iedereen gedragen wordt. Alle groepen die in de adviesgroep zitten hebben allemaal andere belangen”, aldus Jol.
Hij haalde verder aan dat er nog een groot manco kleeft aan het beslissingsproces. “Er is geen overkoepelend bereikbaarheidsplan en oorspronkelijk is er geen “programma van eisen” opgesteld. Eigenlijk gaat alles nu in de verkeerde volgorde.”
Wat betreft Jol heeft de variant waarbij lijn 15/16 doorgetrokken wordt naar het Norfolkterrein nu de voorkeur. Zijn insteek is ieder geval: geen tracé over de Westduinweg; behoud van de snelle verbinding naar Centraal Station en het Centrum middels lijn 17; en compensatie van parkeerplekken die door het nieuwe tracé moeten verdwijnen.
VVD-Raadslid Martin Wörsdörfer liet weten dat de gemeente bezig is met het samenstellen van een participatietraject om een integraalverkeersplan te ontwikkelen. “Ze worstelen er een beetje mee, maar ze hebben nu wel begrepen dat er een integraal plan nodig is”, aldus Wörsdörfer.
In december moet er een voorkeursvariant van het nieuwe tramtracé bekend worden. Meer hierover leest u in de nieuwe uitgave van het wijkblad ‘Rond de Haven’.

Na de bespreking van een aantal punten die in het Activiteitenplan 2016 worden opgenomen met betrekking tot Spelen in de Wijk, Groen in de Wijk, Verkeer en Algemene Zaken, was het de beurt aan Dick Passchier om de avond af te sluiten. Hij deed dit met een verbale column over ‘klein leed’. Zijn beklag ging over een weesscooter die al lange tijd onbeheerd in de Kapitein de Rijkstraat ligt. Passchier is al drie jaar bezig om het ongebruikte voertuig te laten verwijderen, tot op heden zonder resultaat. Martin Wörsdörfer nam namens de aanwezige raadsleden/fractievertegenwoordigers van VVD, CU-SGP, CDA, HSP en Groep de Mos de column in ontvangst.

Na het sluiten van de vergadering werd er nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.