Nieuws

Terug naar Nieuws

Westduinweg Fietspad Zeezijden

Na een voorspoedige renovatie van de dubbele rijweg en het fietspad aan de stadzijde, voorzien van eigentijdse uitritconstructies van de zijstraten, was het fietspad aan de zeezijde aan de beurt.   Echter, hier vormt de bomenrij van Kranenburgweg tot de Boisotstraat een dusdanig problematische situatie dat DSB tot een herinventarisatie van mogelijkheden moest besluiten.

Op 23 juli zijn deze plannen tijdens een inloopmiddag gepresenteerd. Deze plannen behelzen een opschuiven van het fietspad richting huizenrij en resulteren in een versmalling van het trottoir met ca. 60 cm. (2 stoeptegels)

Ondanks de vakantieperiode zijn er veel klachten geuit. Voldoende voor een voorlopige opschorting van de voorgenomen werkzaamheden.

De klachten zijn geïnventariseerd door de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en verzonden aan de wethouder verkeerszaken. Genoemde hoofdzaken zijn veiligheid – over de stoep rijdende fietsers en snorscooters – , wortelopdruk en architectonische aantasting van de weg.

 

Huidige situatie

Gemiddelde trottoirbreedte ˜3 m. inclusief scheidingsband. Fietspadbreedte 2,10 m.

Schrikstrook 0,90 m.

Trottoirband 0,20 m.

De meerderheid van de 31 bomen behoort tot “boomgrootte 1” d.w.z. >12 m. hoogte, diameter op borsthoogte ˜0,5 m., staand in het midden van de schrikstrook.

De bomen zijn geplant in een bomenkrans van 4 betonsegmenten met een diameter van 0,7 m., dat betekent dat de boomspiegel (onverharde grond voor water/zuurstof toevoer) vrijwel nihil is. Afstand plantgat tot gevel <5,50 m.

Afstand plantgat tot binnenzijde trottoirband 0,45 m.

Genoemde bomen behoren tot de iepenfamilie (Ulmus), ondersoort onbekend.

De verwachte levensduur wordt geschat op 60 – 80 jaar, mits de bomen vrij blijven van iepenziekte. Geschat jaar van planten 1970. Op foto’s van 1973 zijn het sprieten van ca. 2,5 m. hoog (Haagse Beeldbank).

Klachten over de plaatsing betreffen de wortelopdruk en verminderde lichtinval, m.n. op 1e etage.

 

Eisen Handboek Openbare Ruimte 2013

Afstand tot gevel minimaal 7 m.

Afstand tot binnenzijde trottoirband 0,65 m. Afmetingen boomspiegel ca. 1,75 x 1,75 m.

Het nemen van wortelsturende en beschermende maatregelen.

In een straatprofiel als de Westduinweg worden soortgelijke bomen geplaatst in een eiland (uitstulping van passende trottoirbandprofielen) in de parkeerstrook, voorzien van aanrijdbeveiliging. Deze maatregel voorziet tevens in de gewenste boomspiegel.

 

Gesprek met gemeente ambtenaren, 24 november, Mallemok

De gemeente is vertegenwoordigd met een stevige delegatie van zes specialisten.

Voor de BOH zijn aanwezig Teun van Dijk, Ton Hulleman, Aad Bosch en twee bewoners, naderhand komt Dick Passchier en nog enkele bewoners binnendruppelen. Teun heeft de taak op zich genomen als inleider / gespreksleider te fungeren.

De aftrap wordt gegeven door puntsgewijs bovenstaande feiten, voorzien van adequate omschrijving te poneren.

De aangesproken ambtenaren worden hierdoor enigszins uit hun evenwicht gebracht, wat het voordeel geeft elkaar als serieuze gesprekspartner te zien.

 

Voortsnellend in deze gedachtesprong waagt de BOH het om tot een “herinrichtingsplan” te komen,

d.w.z. alle bovengenoemde eisen uit het Handboek te volgen. De specialist groenvoorziening legt uit dat de bestaande bomen niet zomaar een meter kunnen opschuiven, wat zou resulteren in het kap- pen van de bestaande bomen en het herplanten van nieuwe bomen in de parkeerstrook.

Hierop schrikt het ambtenarencorps als één man wakker.

Het ligt politiek uitermate gevoelig om gezonde bomen te rooien en ook nog diverse parkeerplaatsen

op te offeren in een wijk waar de parkeerproblematiek groot is. Men spreekt unaniem uit dat dit een kansloze operatie is.

Er wordt gevraagd of er enige compromis-bereidheid is te vinden bij de BOH en bewoners om binnen het ambtelijk mandaat te blijven. Na enig verbaal duw- en trekwerk wordt de volgende formulering gevonden.

De in het ontwerp van 23 juli gestelde versmalling van trottoirbreedte met 0,60 m. (2 stoeptegels) wordt teruggebracht naar 0,30 m. (1 stoeptegel), met dien verstande dat dit technisch te realiseren is.

Hiertoe wordt een boomkundig onderzoek naar het wortelgestel uitgevoerd door een onafhankelijk boomspecialist (derden). Uitkomst wordt niet voor het eind van dit jaar verwacht.

Het ligt in de bedoeling hieruit een enquête te distilleren die aan betrokken bewoners wordt voorge- legd.

 

Secundaire vragen en opmerkingen

De meest gehoorde klacht is de veiligheid van het trottoir, m.n. voor de meest kwetsbare groep, te weten jonge kinderen, ouderen en minder validen.

De meest valide bijdrage wordt geleverd door de projectleider fietszaken. Hij betoogt dat de verbre- ding van de schrikstrook (0,3 m.) de bomen op een grotere afstand worden gezet voor het fietsver- keer. Tevens zullen er aanvullende maatregelen worden genomen om het fietsparkeren aan de bo- men tegen te gaan.

Een medewerker van het stadsdeelkantoor is reeds bezig met het tellen van oneigenlijk fietsgebruik op het trottoir, middels een camera nabij de Datheenstraat.

Een bewoner nabij de voetgangers-oversteekplaats meldt dat naast het geluidsarme asfalt, de hierop aangebrachte verkeerssignalering een vervelend geluid veroorzaakt.

Dit punt is door de projectleider genoteerd en zal nader worden onderzocht.

 

Reeds geasfalteerd fietspad Schokkerweg – de Rijckstraat

Sinds een paar maanden is het fietspad tussen de Schokkerweg en de de Rijckstraat geasfalteerd.

Er zijn klachten over de manier van uitvoering. Daar waar voorheen een hoogtescheiding (5 cm.) tussen fietspad en trottoir aanwezig was, is dit nu volledig genivelleerd. De scheidingsband ligt zelfs enigszins verzonken tussen deze wegdelen. Kortom, dit lijkt niet op de uitvoering van de eerder aan- gelegde fietspaden (stadskant).

Dat de vele uitritten op dit wegvak hier debet aan zouden zijn doet niets af aan de slordige uitvoering nabij de aanwezige woningen.

Ook dit punt is genoteerd en zal nader worden bekeken.

 

Overige zaken

Na uitvoering van de hoofdwerkzaamheden zal worden bekeken of er “loze” plekken met fietspar- keer voorzieningen gevuld  kunnen worden.

Ondanks de serieuze betrokkenheid van de aanwezige ambtenaren zijn er nog een aantal zaken die buiten hun directe invloedssfeer liggen.

Voor de veel gehoorde klachten die te maken hebben met moedwillig misbruik van het fietspad, in welke vorm dan ook, zullen we ons wederom tot de politie en BOA’s moeten richten.

 

Aad Bosch