Nieuws

Terug naar Nieuws

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / eerste- en tweede binnenhaven

Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / eerste- en tweede binnenhaven

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden;

Gelet op het bij hem, van de zijde van de politie Eenheid Den Haag, ingekomen advies d.d. 15 april 2020 (bijgevoegd);

Overwegende, dat het op grond van artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020 verboden is zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter; dat artikel 2.5 van de Noodverordening bepaalt dat het verboden is zich te bevinden in door de plaatsvervangend voorzitter aangewezen gebieden en locaties; dat dergelijke gebieden en locaties kunnen worden aangewezen indien op deze gebieden of locaties het verbod van artikel 2.2 niet of in onvoldoende mate in acht wordt genomen of dreigt te worden genomen;

dat uit voormeld advies blijkt dat het strand van Scheveningen en de wegen eromheen een aanzuigende werking hebben voor mensen die even hun huis willen ontvluchten. De afgelopen weken is er een flinke toename geweest van bezoekers aan met name de Strandweg te Den Haag. Deze toename was voornamelijk terug te zien bij mooi weer en in de weekenden. Dit heeft geleid tot diverse vormen van overlastgevend gedrag, waarbij de coronamaatregelen niet in acht werden genomen. Hierbij moet worden gedacht aan grote aantallen snelle en dure auto’s en motoren die bij elkaar gaan staan en onderling aan het racen zijn over de openbare weg.

dat als gevolg hiervan op 8 april 2020, op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020, de locatie Strandweg te Den haag en de bijbehorende parkeerplaatsen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Dat vanwege deze maatregelen een verschuiving heeft plaatsgevonden van overlastgevend gedrag richting de eerste- en tweede binnenhaven. Op deze locaties vinden verschillende vormen van samenkomsten plaats vanaf eind van de middag tot in de vroege ochtenduren. Vanuit deze samenkomsten worden straatraces georganiseerd, gebruikt men lachgas en rookt men waterpijpen op de openbare weg. De Coronamaatregelen worden hierbij niet in acht genomen.

dat er daarom ernstige vrees bestaat of dreigt te ontstaan voor de volksgezondheid in de gemeente Den Haag;

dat het daarom noodzakelijk is om, zolang de coronamaatregelen gelden, onderstaande locaties van vrijdag tot en met zondag van 16.00 – 02.00 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer:

Vissershavenweg, Zeesluisweg, Doctor Lelykade (tot aan de Van Bergenstraat) en Hellingweg te Den Haag (zie bijgevoegde kaart).

B E S L U I T :

De volgende locatie op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer:

Vissershavenweg, Zeesluisweg, Doctor Lelykade (tot aan de Van Bergenstraat) en Hellingweg te Den Haag, zoals weergegeven op bijgevoegde en bij dit besluit behorende kaart. Het verbod geldt van vrijdag tot en met zondag van 16.00 – 02.00 uur.

Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treedt.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-423.html