Nieuws

Terug naar Nieuws

Omgevingsvisie Den Haag

Aangeboden wordt de Startnotitie Omgevingsvisie Den Haag. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de instrumenten die de wet kent is de omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente het stedelijk beleid voor de fysieke leefomgeving vast. De gemeente beschrijft het voor de stad gewenste beleid op het gebied van de ontwikkeling, het behoud, het gebruik en het beheer van de leefomgeving. De Omgevingswet komt in de plaats van een aantal sectorale wetten, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet Geluidhinder, de Planwet Verkeer en Vervoer, delen van de Wet Milieubeheer en de Natuurbeschermingswet.
In de Startnotitie is het proces beschreven om tot de Omgevingsvisie Den Haag te komen. De intentie is dat de gemeenteraad deze visie in 2023 vaststelt om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat de visie voor 1 januari 2024 gereed is. De wetgever heeft eisen gesteld aan de inhoud en het proces van totstandkoming van de visie. De Omgevingsvisie heeft een bredere invalshoek dan de huidige structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening en dient aan een aantal uitgangspunten te voldoen. Daarnaast is het van belang de visie gezamenlijk met de stad op te stellen, in een participatief proces. De Startnotitie licht dit nader toe.

RIS307081 Startnotitie omgevingsvisie Den Haag

RIS307081_Bijlage Startnotitie Omgevingsvisie