Nieuws

Terug naar Nieuws

Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

Het College van B&W heeft de nieuwe Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 gepresenteerd

Hierin gaat men uit van o.a. (uittreksel)

De uitgifte van parkeervergunningen wordt aanbodgericht
De gemeente Den Haag verstrekte de afgelopen jaren onbeperkt parkeervergunningen aan bewoners: iedere (rechtmatige) aanvraag werd gehonoreerd. In tegenstelling tot enkele andere grote steden in ons land vond er geen toets plaats of er in de openbare
ruimte voldoende plek was voor deze auto’s. De groei van de stad en de groeiende hoeveelheid auto’s leidt er echter toe dat in sommige wijken waar parkeerregulering van toepassing is, bewoners in het bezit van een parkeervergunning steeds meer moeite
krijgen met het vinden van een parkeerplaats. De gemeente wil dat mensen in het bezit van een parkeervergunning zonder problemen een parkeerplaats kunnen vinden in de nabijheid van hun woning. Om dit mogelijk te maken, zal Den Haag niet meer overal onbeperkt vergunningen verstrekken. De voor parkeren gereserveerde ruimte zal voortaan leidend zijn voor het aantal uit te geven vergunningen. Dit is een mix van bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen en voldoende capaciteit voor bezoekers.
Als in een gebied waar al parkeerregulering geldt de parkeerdruk hoger is dan 90%, wordt een rem gezet op nieuwe vergunningen voor 2e (en volgende) auto’s. In principe heeft iedereen recht op een 1e parkeervergunning. Er worden geen nieuwe parkeervergunningen uitgegeven aan 3e en volgende auto’s van een huishouden. Er zal sprake zijn van een geleidelijke aanpassing waarbij (terecht) uitgegeven
vergunningen niet worden ingetrokken.

Een parkeerdruk van 90% is een grens
De praktijk leert dat bij een gemiddelde parkeerdruk van 90% in een buurt de straten meer dan vol zijn. Automobilisten hebben dan moeite met het vinden van een parkeerplaats. Daarom zal de gemeente bij een gemiddelde parkeerdruk van 90% in een buurt of gebied een vorm van parkeerregulering overwegen, zeker als er signalen zijn dat de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in het geding zijn. Als dit geldt voor wijken die aan een buurgemeente grenzen, wordt voorafgaand aan de introductie van een parkeerregeling overlegd met deze buurgemeente.

Het hele document vind u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10165482/1/RIS308711_Bijlage_Parkeerstrategie_Den_Haag_2021-2030