Nieuws

Terug naar Nieuws

Wethouder Anne Mulder in gesprek met bewoners uit Havenkwartier

Op 18 februari jl. werd de heer Anne Mulder, wethouder Scheveningen, door bewoners geïnformeerd over een aantal leefbaarheidsaspecten in het Havenkwartier. Een vijftal plekken werden bezocht waar bewoners telkens – corona proof – vooraf aan de wethouder voorgelegde aspecten aan hem verduidelijkten.

Aan de kop van de Vuurbaakstraat werd de wethouder verwelkomt door de voorzitter van de BOH en namens een groep oud-vissers gecomplimenteerd met zijn actie (van feitelijk zijn bestuursadviseur) om het tijdelijke Palmhuisje naast de Semafoor onder zijn financiële verantwoording te nemen, zolang de bouw van de nieuwe semafoor op zich laat wachten.

Daarna legde Martin Pronk (Vuurtorenweg) namens omwonenden uit dat enerzijds de geplande overlast van de nieuwbouw naast de vuurtoren niet met omwonenden overlegd was, en anderzijds dat de nieuwbouw onvoldoende inpandige parkeerplekken realiseerde. Dit laatste is het geval op een vijftal andere plekken in noordelijk Havenkwartier. Tijdens de Commissievergadering – een dag eerder – had de wethouder de Raad juist geïnformeerd dat het nieuwe Intell hotel niet open zou mogen omdat men zich niet aan de afspraak had gehouden voldoende parkeerplekken onder het duin langs de Boulevard gereed te maken. Een zaak die nog loopt.

Ook Karel Pronk (geen familie van de eerdere Pronk) gaf aan dat juist vanwege het onttrekken van de publieke ruimte op dat duin zonder daar actie te ondernemen om een onderduinse parkeergarage te bouwen, het Marinemonument al tweeëneenhalf jaar weg was, waardoor de speciale herinneringsmomenten niet ‘gevierd’ hebben kunnen worden.

Vandaaruit werd de wethouder in de Korbootstraat door bewoners geïnformeerd wat de voorgestelde verdichting van sloop van één woning en nieuwbouw van zo’n 70 appartementen (ook weer zonder voldoende inpandig parkeren) voor effect zou hebben voor het leefgenot in de buurt. In de Korbootstraat, Treilerweg, Zeesluisweg e.o. zijn zo’n vijftal nieuwbouwprojecten in voorbereiding waarbij – als iedereen een auto zou hebben – op straat er 330 extra parkeerplekken in dit gebied nodig zijn. Onmogelijk. De wethouder werd hier in de Korbootstraat ook gewezen op het veel voorkomende soort van woningen in het Havenkwartier waar bedrijfspanden onder bijbehorende woning liggen met als gevolg dat bewoners gewoon op eigen inrit ‘moeten’ parkeren.

Daarna bezocht de wethouder het geplande Leefbaarheidsplein bij de Hennephofkerk, welke bij Raadsbesluit van 1999 aan de bevolking was toegezegd, maar tot de dag van vandaag niet verwezenlijkt. Een aantal vertegenwoordigers uit de buurt hebben er veel tijd in gestopt om samen met Gemeentelijke vertegenwoordigers tot een voorstel te komen, maar elke keer werd de uitvoering van die voorstellen om onduidelijke redenen weer op de lange baan geschoven. Om die reden zijn veel buurtbewoners ook weer afgehaakt. Op dit moment gaat de discussie over aanpassingen van het gemaal op dit plein.

Daarnaast werd op deze plek gewezen op de onduidelijke bebording ten aanzien van de 30-km zone op de Dr. Lelykade, met als gevolg dat auto’s met hoge snelheid de hellingweg afrijden, hetgeen voor omwonenden en andere voetgangers gevaarlijke situaties oplevert.

Op het Radio Hollandplein legde Aad Bosch een ander ‘verdichtingsprobleem’ uit vanwege de voortgaande ‘verkamering’ in de wijk. Bestaande eengezinswoningen aan bijvoorbeeld de Westduinweg worden omgebouwd naar éénkamer appartementen voor 5 verschillende huishoudens, met als gevolg een extra overlast van fietsen en geparkeerde auto’s. Hij gaf ook aan dat een aantal woningen langs de Westduinweg hoog in de buitenmuur gevaarlijke scheuren laten zien, met als gevolg daarvan loszittende stenen, die met een beetje wind zomaar naar beneden kunnen vallen en een gevaar voor de voorbijgaande voetganger kan zorgen. Henk Groen gaf vanaf het plein aan dat de verhoging van de Dr. Lelykade (weggedeelte) tot gevolg heeft gehad dat zijn paviljoen bij weinig regenval lekkages heeft, omdat de aannemer van de wegaanleg onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen.

Teun van Dijk adviseerde de wethouder vanaf de balustrade bij een haven ‘vanuit het water te denken’ en wees daarbij nog op het gegeven dat de Dr. Lelykade aan de zeezijde echt ‘kade’ moest blijven om o.a. met bewoners vanuit de Geuzenwijk de laatste ‘kleine’ visserij in leven te houden. Naast dat vissersschepen zo nu en dan hun netten op de kade dienen uit te leggen voor reparatie, dient ook de olieboot ruimte op de kade te hebben om brandstof in te slaan, welke naderhand weer overgeslagen wordt naar alle visserij- en andere schepen in de haven. Daarnaast bracht de BOH voorzitter nog in, dat vanwege speciale activiteiten (kerstboom, oliebollenkraam, etc.) op het plein de Gemeente reeds jaren om een elektriciteitsaansluiting is gevraagd.

De laatste stop was in de Mallemok waar Sjaak Taal namens vele medebewoners de wethouder verder uitlegde dat de Gemeente het onduidelijk gedoogbeleid van ‘parkeren op eigen inrit’ eens naar duidelijke regelgeving moest ombouwen. Evert de Niet sprak weer namens een andere groep bewoners van met name de Westduinweg over enerzijds de gebrekkige handhaving van de maximale snelheid, en anderzijds het langzaam verdwijnen van Eerste Hulp faciliteiten uit het Havenkwartier, na het sluiten van het Rode Kruis ziekenhuis en Bronovo. Mensen verliezen het vertrouwen.

Als laatste gaf de voorzitter nog aan dat het Havenkwartier zowel met de belangen van oude als met die van nieuwe bewoners van doen heeft. Als voorbeeld werd gegeven dat er weinig aandacht is voor jongeren in de wijk. Iets wat vanwege de corona lockdown extra hard aankomt. Het niet adequate terugzetten van voetbalkooien in de wijk levert frustraties op. Anderzijds is juist de terugplaatsing van de voetbalkooi aan de Houtrustweg een doorn in het oog van vele nieuwe bewoners aldaar, met als gevolg – zoals de wethouder aangaf – dat er 41 zienswijzen zijn ingediend, die op dit moment bij de Gemeente in behandeling zijn.

Al met al concludeerde de voorzitter dat de uitwisseling tussen de verschillende vertegenwoordigers uit de wijk en de wethouder prettig was geweest, waarbij vanuit de Gemeente beloofd werd op korte termijn te reflecteren hoe met de aangedragen aspecten om te gaan. U wordt geïnformeerd.