Nieuws

Terug naar Nieuws

Geen parkeergarage Van Sint Aldegondeplein

Het College heeft besloten om de planvorming voor een ondergrondse parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein in het Geuzenkwartier te stoppen.

RIS305871 Ondergrondse parkeergarage Van Sint Aldegondeplein

Voorgeschiedenis:

Haalbaarheidsstudie 2016 en coalitieakkoord 2018
Een haalbaarheidsstudie uit 2016, uitgevoerd door Queeste Architecten en Van Hattum & Blankevoort,
toonde aan dat de bouw van een ondergrondse parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein in
het Geuzenkwartier zowel technisch als qua draagvlak haalbaar is. Kosten werden geschat op € 18
miljoen met een jaarlijkse exploitatie van € 700.000. Mede op basis hiervan stond de bouw van een
ondergrondse parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein expliciet aangekondigd in het
coalitieakkoord 2018-2022.

Schriftelijke vragen en insprekers:
Over de bestuurlijke ambities zijn in zomer 2018 schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Van Asten
en waren er insprekers in de commissie Leefomgeving. Buurtbewoners gaven te kennen het
aangevoerde probleem van parkeerdruk niet te onderschrijven, waardoor de noodzaak voor een
ondergrondse garage ontbreekt. Er zijn bezorgdheden geuit over veranderende verkeersstromen door
de wijk, de gevolgen van de parkeergarage voor de stabiliteit van de woningen rond het plein en de
financiering/exploitatie van de garage.

Straatspel 2019:
Vooraleer een bouwproject te starten, heeft de gemeente een straatspel georganiseerd (zomer 2019,
bureau Graswortel) met als doel om het draagvlak te peilen. De uitkomsten van het straatspel tonen
aan dat er op dit moment en in deze vorm onvoldoende draagvlak in de buurt is voor een
ondergrondse parkeergarage. Bezwaren richten zich (zoals ook eerder in de commissie geuit) vooral op
stabiliteitsproblemen, overlast tijdens de bouw, veranderende verkeersstromen, financiële
consequenties. Ook wordt – aan de basis – de probleemstelling (hoge parkeerdruk en gebrekkige
leefbaarheid) door de buurt niet erkend.

RIS305871_Bijlage Participatie onderzoek St. Aldegondeplein