Columns

Terug naar Columns

Katern Juni 2018

Beste bewoners van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt

Afgelopen week is door de nieuw samengestelde gemeenteraad het coalitieakkoord ondertekend. Volgens het akkoord zullen extra middelen worden ingezet voor handhaving, voor bomen en groen, en om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aan te pakken.
Voor de toekomst van de haven beoogt de coalitie een convenant met bedrijven en ontwikkelaars zodat haven gerelateerde activiteiten ruim baan krijgen. Volgens de coalitie zorgt dit voor duidelijkheid en een goede balans in de haven tussen bedrijvigheid, wonen, cultuur en maritieme activiteiten.

Andere punten uit het akkoord in willekeurige volgorde zijn:
* Het Zuiderstrandtheater wordt volgens plan afgebroken en er komt een onderzoek naar een locatie voor een (maatschappelijke) publiekstrekker.
* Het plan voor een brug over de Pijp wordt geschrapt.
* Er komen geen grote cruiseschepen op Scheveningen.
* De coalitie maakt de gebiedsontwikkeling op het Noordelijk Havenhoofd af.
* Samen met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap wordt onderzoek gedaan naar het verleggen van de zeewering.
* Uitbreiding van het aantal handhavers.
* Voor de ontsluiting van het Norfolkterrein kiest de coalitie niet voor een tram over de Westduinweg, maar kijkt men naar alternatieve tracés. Als korte termijnoplossing gaat de al in het vervoersplan 2019 opgenomen E-bus rijden tussen Madurodam en het Norfolkterrein.
* Bij de evaluatie van het vorig jaar ingevoerde vergunningparkeren in de Geuzenwijk en het Havenkwartier wordt een draagvlakonderzoek gehouden naar de wenselijkheid hiervan. Ook de leefbaarheidseffecten worden hierbij meegenomen. Als blijkt dat het draagvlak ontbreekt, wordt de uitbreiding teruggedraaid en gezocht naar alternatieve maatregelen om de parkeerdruk te verlagen.
* Het ontwikkelen van Scheveningen als vierseizoenen badplaats, met behoud van het eigen karakter, zal bijdragen aan de werkgelegenheid. Op basis van een evaluatie wordt gekeken of meer jaarrond-strandexploitaties zinvol zijn.
* Onze aanspreekpunten voor de wijk zijn Boudewijn Revis en de nieuwe eerste locoburgemeester Richard de Mos.

Interessant is dat het akkoord letterlijk spreekt van ‘oprechte behoefte aan dialoog’ en ‘open verbinding met bewoners’. Mooi als wensen en ideeën die vanuit de bewoners komen samen met en vanuit de bewonersorganisatie aan het stadsbestuur kunnen worden voorgelegd.
We wensen de coalitie i.s.m. bewoners en de burgemeester een vruchtbaar bestuur toe.